Over NSOC

Over NSOC

De laatste jaren wordt de ernst en invloed van criminele netwerken steeds meer zichtbaar. Ze infiltreren in wijken en buurten en maken misbruik van personen, bedrijven en diensten. Politie, Belastingdienst, Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst (FIOD), Douane, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee zijn elk succesvol op hun eigen terrein en werken daarnaast op vernieuwende manier samen in NSOC.

Een nieuwe aanpak

NSOC zorgt voor extra slagkracht in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Beelden en expertises van de zes partnerorganisaties worden gecombineerd. Want samen zien en kunnen we meer.

Het samenwerkingsverband werkt niet signaal- en delictgedreven, maar kijkt aansluitend daarop breder en dieper naar ondermijning. Een systemische en effect-gestuurde benadering waardoor het geheel scherper wordt: verdienmodellen, internationale constructies, communicatiemethoden en transportnetwerken worden inzichtelijk. Zo komt NSOC tot nieuwe, aanvullende interventies om fenomenen als witwassen, niet-ambtelijke corruptie en crimineel misbruik van goudhandel gecoördineerd en bij de kern aan te pakken en duurzaam te verstoren. Voor alle samenwerkingspartners, nationaal en regionaal. Bijvoorbeeld een actie op een luchthaven of een aanpassing van een werkwijze van overheidsdiensten of private partijen. Deze krachtenbundeling is een nieuwe fase in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

NSOC werkt samen met andere organisaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van ondermijnende criminaliteit, zoals SKC, gemeenten, het LIEC, de verschillende RIEC’s en private partijen. Daar waar deze organisaties veel kennis en expertise hebben van dreigingsbeelden, casuïstiek en praktijkvoorbeelden in de regio, kan NSOC een overkoepelend beeld geven van wat er nationaal en internationaal speelt.

NSOC heeft momenteel de volgende vier focusgebieden: Trade Based Money Laundering (TBML), Financiële Dienstverleners, Logistieke Dienstverleners en Corruptie en geweld.

Organisatie

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door medewerkers vanuit de zes partnerorganisaties, onder leiding van directeur Joost van Slobbe. NSOC heeft een Ambtelijke Stuurgroep voor strategische sturing en besluitvorming, daarin zitten vertegenwoordigers vanuit de zes partnerorganisaties en de Directeur-Generaal Ondermijning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is er een Coördinerend Overleg met leden vanuit de zes partners, zij ondersteunen en monitoren de operatie en de doelstellingen van NSOC.

Organisatiestructuur NSOC
Beeld: ©NSOC
Organisatiestructuur NSOC

Het ontstaan van NSOC

De voorloper van NSOC was het multidisciplinair interventieteam (MIT). Het MIT werd in 2019 opgericht met als doel georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de daarbij behorende criminele businessmodellen aan te pakken. In het MIT werkten dezelfde zes partners al samen.

In juli 2022 werd het MIT omgevormd tot NSOC. Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid hebben de partners in NSOC een aanscherping van hun focus voorgesteld. Deze focus is gericht op het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld en vooral het bestrijden van misbruik van Nederland als handelsland. Dat spitst zich toe op de aanpak van criminele geldstromen via handelsstromen (TBML), het doorlichten van logistieke en financiële dienstverleners, en (niet-ambtelijke) corruptie.

NSOC - Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

Criminele netwerken zijn wereldwijd met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan cocaïnesmokkel náár of synthetische drugs uit Nederland. Transport, distributie, kopers en verkopers, adviseurs, en het witwassen van crimineel vermogen: allemaal onderdeel van criminele businessmodellen. En die raken verweven met de ‘gewone’ samenleving. Bedrijven worden opgericht en panden worden gekocht. Is een kapperszaak zonder stoelen een echte kapperszaak?

Zo zijn er vele criminele processen en verdienmodellen die lokaal, nationaal en internationaal bedrijven, diensten en kwetsbare personen misbruiken. Er gaat veel geld in om en het geweld neemt toe. Het bedreigt onze hele maatschappij. Dát is ondermijnende criminaliteit.

Om dit structureel tegen te gaan is NSOC, de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit, ingericht. Hier werken politie, FIOD, Douane, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en Defensie samen. Zij zijn elke dag al bezig met de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid op hun eigen terreinen, maar gezamenlijk kunnen zij veel beter zicht én grip krijgen op georganiseerde criminaliteit, de bijbehorende geldstromen en de vermenging van onder- en bovenwereld, in binnen- en buitenland.

Want die criminele netwerken zijn veelkoppige monsters. Die zich dwars door de samenleving en de taken en bevoegdheden van de verschillende overheidspartijen heen bewegen. Door het delen van kennis, data en deskundigheid, inzet van de allernieuwste technieken en elkaars slagkracht is sprake van één overheid die met partners optreedt. Samen hebben we goud in handen en pakken we criminele organisaties en hun verdiensten aan. Zo zorgen we ervoor dat Nederland weerbaar en minder aantrekkelijk wordt voor de internationale misdaad.

NSOC - Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit